1. Home
  2. /
  3. Sản phẩm & dịch vụ
  4. /
  5. Hệ thống Lưu Trữ
  6. /
  7. Hệ thống tủ đĩa hybrid (SAN-NAS)

Hệ thống tủ đĩa hybrid (SAN-NAS)

Kết hợp kiến trúc hiệu suất hàng đầu với quản lý dịch vụ tự động, dòng SAN-NAS sắp xếp các nguồn lưu trữ với các ưu tiên kinh doanh, do đó cho phép sử dụng hệ thống cao hơn và tăng khả năng hợp nhất hệ thống và ROI nhanh hơn. Hệ thống nhập cảnh cấp trung và có thể mở rộng hợp nhất, khái niệm gia đình liền mạch cho phép nâng cấp hệ thống và Phần mềm quản lý thống nhất trên toàn bộ dòng sản phẩm, giảm chi phí vận hành và di chuyển. Phàn mềm tủ đĩa cung cấp các chức năng cấp doanh nghiệp trong lớp đầu vào và tầm trung và cho phép các khái niệm liên tục phục hồi thảm họa và kinh doanh linh hoạt cho các kích thước mô hình khác nhau, do đó giảm chi phí đầu tư.

3BIT-chúng tôi cung cấp hệ thổng tử đĩa từ 2CM đến dòng cao cấp 24CM .

Xem thêm